Årsmöte 2016

INBJUDAN
Alla idrottsföreningar i Karlskrona inbjuds till

Årsmöte i Karlskrona föreningsallians

Onsdagen den 29 mars 2016 klockan 18.00
Plats: Testlabbet Blekinge Health Arena (Rosenholm)

AGENDA
1. Godkännande av dagordning
2. Godkännande av ordförande för stämman.
3. Fastställande av röstlängd
4. Ordförandens anmälan om sekreterare för stämmans protokoll.
5. Val av två justerare tillika rösträknare vid stämman.
6. Fråga om stämman är stadgeenligt sammankallad.
7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleant.
16. Val av valberedning.

I övrigt behandlas ärenden som upptagits i kallelsen till föreningsstämman.

Medlem som önskar få särskild fråga behandlad ska senast en vecka före stämmans öppnande till föreningsstämman skriftligen ha framställt sitt ärende.

Karlskrona den 23 februari 2016
Föreningsalliansen

Frågor i luften just nu

Hur kommer vi ut till alla föreningar på enklast sätt?

Nomineringar, ex priser till Karlskronas kommuns priser eller Team Karlskrona

Vi behöver boka möte med

  • Utveckling i Karlskrona, Thomas Peters
  • Healt Arena, Michael Fransson
  • BTH
  • SISU/Blekinge idrottsförbund

Medlemsregister skapas

Hemsidan fixas till

Skapa facebooksida